Het vakantiehuis Samen Eén is een groepsaccommodatie voor families, scholen en verenigingen van alle gezindten. Kinderen en volwassenen kunnen zich vermaken in en rond het gebouw, met de zeilpunters, op het meer of in het levendige dorp op 15 minuten punteren. Iets over de geschiedenis van Samen Eén:

Het eerste huis "Samen Eén" werd in 1932 gebouwd als Doopsgezind Broederschaphuis voor Doopsgezinde kinderen, op initatief van dominee T. Hylkema. Later kwamen ook veel scholen en kampen van andere kerkelijke groeperingen naar Samen Eén.  

Na 50 jaar trouwe dienst te hebben gedaan, begon de tand des tijds aan het houten gebouw te knagen. In 1982 werd Samen Eén om veiligheidsredenen afgebroken tot groot verdriet van velen. Een groepje jongeren van de Algemene Kamp Commissie voor Doopsgezinde kampen (AKC) spande zich in om met name de Doopsgezinde Broederschap te mobiliseren. Met succes werd er actie gevoerd. Er werd geld gedoneerd en geleend door fondsen binnen de Doopsgezinde broederschap, door gemeenten, andere broederschapshuizen en particulieren die Samen Eén een warm hart toedragen. Ook werden er punters geschonken. Dankzij die inzet en steun kon er een nieuw Samen Eén gebouwd worden. 

Ook op dit moment heeft het bestuur als missie om het huis Samen Eén in stand te houden voor toekomstige generaties jongeren met doopsgezind DNA, door het huis te verhuren.

 

Wie zijn de Doopsgezinden? 

Rond 1530 ontstond in Nederland de eerste protestantse beweging van de "wederdopers". Uit deze beweging zijn de Doopsgezinden voortgekomen. In die beginperiode werden de Dopersen zwaar vervolgd. In de 16de eeuw was o.a. Menno Simons uit Witmarsum hun leider. In schuren, huiskamers of in de open lucht kwamen zij eerst bij elkaar. Later werd het hun toegestaan kerkjes te bouwen die vanaf de openbare weg niet als zodanig herkend mochten worden. Deze schuilkerken werden ook wel "vermaningen" genoemd. Veel Doopsgezinden zijn in het verleden gevlucht naar het oosten of naar de nieuwe wereld. Daar noemen velen zich nog Mennonieten of Mennonites. In Nederland zijn ruim 9500 doopsgezinden verdeeld over ongeveer 120 plaatselijke gemeenten. Er is vaak sprake van actieve gemeenten met een open en gastvrij karakter. De Doopsgezinden in Nederland kennen geen geloofsleer en zijn vrijzinnig georiënteerd wat betreft hun geloofsbeleving.


Andere doopsgezinde broederschapshuizen

Bovenstaande huizen kun je vinden in Elspeet, Steenwijk, Schoorl, Giethoorn en Nijhuizum


Donateurs

Samen Eén wordt geëxploiteerd vanuit een ideëel (en niet vanuit een commercieel) oogmerk. Het ideële doel is het faciliteren van een vakantieaccommodatie voor kinderen, jeugd en jongeren. Dit gebeurt vanuit een Doopsgezinde achtergrond. 

Financiële bijdragen aan Samen Eén zijn bijzonder welkom. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor nieuwe punters of een verbetering van de inrichting. Giften zijn dan ook zeer welkom op bankrekening NL40RABO 0377721700 ten name van Stichting Samen Eén, onder vermelding van "gift". Ook wil het stichtingsbestuur graag in contact komen met fondsen die het ideële doel van Samen Eén ondersteunen. Neem daarvoor contact op met de voorzitter van het bestuur: Tammo van Hoorn, via onderstaand formulier. 

Naam *
Naam